تهران- ایرنا- سومین دوره از جشنواره فروش ویژه نوروزی تحت عنوان «نمایشگاهی به وسعت ایران» توسط اتاق اصناف ایران آغاز شد. منبع
تهران- ایرنا- سومین دوره از جشنواره فروش ویژه نوروزی تحت عنوان «نمایشگاهی به وسعت ایران» توسط اتاق اصناف ایران آغاز شد.منبع