پست الکترونیک: info@uma.ac.ir تماس با دانشگاه: 31500000 045  تماس با فناوری دانشگاه: 31505809 045 مرکز تلفن دانشگاه: 31505000 045 آدرس: اردبیل – خیابان دانشگاه – دانشگاه محقق اردبیلی. منشور اخلاق حرفه ای کارکنان دانشگاه راهبرد مشارکت مردمی بیانیه حفظ حریم خصوصی توافقنامه سطح خدمات دستورالعمل بروزرسانی وب سایت منبع


پست الکترونیک: info@uma.ac.ir

تماس با دانشگاه: 31500000 045 

تماس با فناوری دانشگاه: 31505809 045

مرکز تلفن دانشگاه: 31505000 045

آدرس: اردبیل – خیابان دانشگاه – دانشگاه محقق اردبیلی.

منشور اخلاق حرفه ای کارکنان دانشگاه

راهبرد مشارکت مردمی

بیانیه حفظ حریم خصوصی

توافقنامه سطح خدمات

دستورالعمل بروزرسانی وب سایت

آرم دانشگاه محقق اردبیلی

sappa.ir

aparatمنبع