آگهی تجدید مزایده اجاره باغ میوه دانشگاه صنعتی ارومیه در نظر دارد اجاره یک قطعه باغ میوه را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) و با شماره مزایده ۵۰۰۲۰۰۹۰۳۶۰۰۰۰۰۴ به صورت الکترونیکی واگذار نماید. زمان انتشار در سایت: ۱۴۰۲/۱۰/۱۴      […]


آگهی تجدید مزایده اجاره باغ میوه

دانشگاه صنعتی ارومیه در نظر دارد اجاره یک قطعه باغ میوه را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) و با شماره مزایده ۵۰۰۲۰۰۹۰۳۶۰۰۰۰۰۴ به صورت الکترونیکی واگذار نماید.

زمان انتشار در سایت: ۱۴۰۲/۱۰/۱۴         مهلت دریافت اسناد: ۱۴۰۲/۱۰/۲۰

تاریخ بازدید: ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ الی  ۱۴۰۲/۱۰/۲۰    مهلت ارسال پیشنهاد: ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

زمان بازگشائی: ۱۴۰۲/۱۱/۰۱            زمان اعلام به برنده: ۱۴۰۲/۱۱/۰۲

مورد اجاره یک قطعه باغ میوه با مساحت حدودی ۹ هکتار واقع در شهرستان ارومیه به آدرس ارومیه روستای جهتلو، می باشد. متقاضیان می توانند جهت بازدید در روزهای پنجشنبه مورخ ۱۴ دی لغایت چهار¬شنبه ۲۰ دی۱۴۰۲ از ساعت ۱۰ الی ۱۳ به محل باغ و جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ ۱۴ دی لغایت ۲۰ دی به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مراجعه فرمایند. برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت اسناد مزایده، پرداخت تضمین شرکت در مزایده، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده¬گران محترم از این طریق امکان پذیر خواهد بود.

۱-    کلیه موارد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعلان عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.

۲-    علاقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی با شماره ۱۴۵۶ تماس حاصل نمایند.

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام کلیه استان ها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/ پروفایل مزایده گر موجود است.منبع