اخیرا حسن عباسی روزنامه نگار ومدیر مسئول اشکان نیوز در پی انتقاد دلسوزانه از استاندار هرمزگان متاسفانه با درخواست استاندار از شرکت پالایش نفت لاوان اخراج می شود

به گزارش مهدی کیان خبرنگار پناه مردم نیوز اخیرا جناب آقای حسن عباسی روزنامه نگار وخبرنگار ومدیر مسئول اشکان نیوز وکارمند شرکت پالایش نفت لاوان  در پی نقد دلسوزانه ودرخواست کارنامه عملکرد از استاندار محترم هرمزگان متاسفانه ظاهرا این نقد به مزاج استاندار خوش نیامده واستاندار محترم دستور اخراج این خبرنگاری که وضعیت جسمانی نامساعدی داشته ومعلول جسمی بوده ونان آور خانواده است،را به مدیر شرکت پتروشیمی لاوان می دهد.

ضمن استاندار از این روزنامه نگار منتقد به اتهام نشر اکاذیب نیز شکایت نموده است که پرونده ای در این خصوص در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان بندرعباس مطرح است وباید این روزنامه نگار منتقد در دفاع از اتهام انتسابی در محکمه حاضر شود.

امیدواریم که آزادی مطبوعات وقلم در دولت جناب رییسی رعایت شود وزین پس مسئولین تحمل نقد رسانه ها را داشته باشند.