اساسنامه سازمان مجری طرح عمرانی نیروهای مسلح که با هماهنگی و تایید ستادکل نیروهای مسلح و براساس قانون تشکیل شرکت های عمرانی در وزارت دفاع تدوین شده بود پس از بررسی و رسیدگی در کمیسیون تخصصی دولت به تصویب هیئت وزیران رسید. منبع


اساسنامه سازمان مجری طرح عمرانی نیروهای مسلح که با هماهنگی و تایید ستادکل نیروهای مسلح و براساس قانون تشکیل شرکت های عمرانی در وزارت دفاع تدوین شده بود پس از بررسی و رسیدگی در کمیسیون تخصصی دولت به تصویب هیئت وزیران رسید.منبع