قدردانی پروفسور امین ازاستادان بزرگ دانشمند ادیب

به گزارش نشریه پناه مردم پروفسور امین شاعر وادیب وحقوقدان طی یادداشت ارسالی به دفتر نشریه در تقدیر وتقریر احوالات اساتید بزرگوارخود سخن می گ.ید وبه تفضیل به ذکر مشخصات واحوالات اساتید بزرگوار خود می پردازد که در ذیل به آن پرداختیم:

تدوین رهپویان معرفت

از استادانم در فلسفه از پدرم گرفته تا عصار و رفیعی قزوینی زیاد گفته و نوشته ام اما در رآس آنان از جهت تاثیر گذاری بزرگترین استادم علامه حسن زاده آملی  است که دستور سلوک ویژه اش برای من در منشئات او چاپ شده و هر انسان مستعد دیگر که آن را بخواند، به قدر ظرفیت وجودی اش به حکم العطیات بقدر القابلیات از آن مستفید خواهد شد. نزدیک ترین و  بهترین همدرس فلسفه و عرفان من منوچهر صدوقی سها بود.

اما استادان تاثیرگذار من در حقوق در ایران، عبارت بودند، از : دکتر سید حسن امامی ( امام جمعه محمدرضاشاه )، دکتر احمد متین دفتری( نخست وزیر رضا شاه  و داماد دکتر مصدق) ،، دکتر مصطفی مصباح زاده( سناتور و مدیر روزنامه کیهان).محمود شهابی، محمد سنگلجی، سید محمد مشکوه،  محمدحسین علی آبادی . نزدیک ترین همکلاسی من در دانشکده حقوق، آقا ابراهیم شبیری زنجانی( برادر آقا موسی شبیری زنجانی مرجع تقلید) و بهترین حقوقدان و حقوق خوان همکلاسی ام هدایت الله فلسفی بودند.

در دوره کارآموزی قضایی ام در دادگستری، تاثیرگذارترین چهره ها بر من  با پارادوکسی غریب از یک سو مسعود هدایت ( بزرگ خاندان و متولی موقوفات مخبرالسلطنه هدایت و از استادان اعظم فراماسونری) از یک سو و مصطفی رحیمی ( مترجم ژان پل سارتر) از سوی دیگر بودند. در  تدرب فنون و رموز وکالت  و بسط ارتباطات اجتماعی، سیروس غنی به عنوان شریک  ارشدم بر من تاثیر گذاشت.

در ادبیات عرب بهترین استادم سید اسدالله فاضلی موسوی و حسین مهرآبادی بودند .

در شعر استاد اولیه و تاثیرگذارم ، در نوجوانی، حمید سبزواری و بعد محمدعلی ناصح و در ادبیات داستانی و طنز اجتماعی فریدون تنکابنی بودند.

تأثیرگذارترین استادم در خارج از کشور، استاد راهنمایم در دوره دکتری جان گرانت رئیس دانشکده حقوق دانشگاه گلاسگو بود. در عرفان، اکثر اقطاب و مشایخ داخل و خارج را دیدم اما اجل آنان اعجوبه دهر حکیم شیرازی از مشایخ ذهبی بود. دیگر بس است.

تمتع ز هر گوشه ای یافتم

ز هر خرمنی، خوشه ای یافتم.

ذکر تفصیلی احوال هر یک از این استادان مقوله ای جداست و مقاله ای اختصاصی می طلبد که اگر حال و مجالی پیدا شد، در طول سفر ضبط  می کنیم                                                                                                                     

  • نویسنده : خبرنگار-مهدی کیان
  • منبع خبر : نشریه پناه مردم