مشهد- ایرنا – معاون آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: زیارت در واقع یک نوع تربیت غیر رسمی است که آموزش آن تاکنون در آموزش عالی و دیگر مراکز آموزشی جدی گرفته نشده است. منبع
مشهد- ایرنا – معاون آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: زیارت در واقع یک نوع تربیت غیر رسمی است که آموزش آن تاکنون در آموزش عالی و دیگر مراکز آموزشی جدی گرفته نشده است.منبع