استقبال رسمی رئیس جمهور چین از آیت‌الله رئیسی در محل ساختمان کنگره/امضای ۲۰ سند همکاری میان مقامات ایران و چین منبع


استقبال رسمی رئیس جمهور چین از آیت‌الله رئیسی در محل ساختمان کنگره/امضای ۲۰ سند همکاری میان مقامات ایران و چینمنبع