به اطلاع متقاضیان شرکت‌کننده در آزمون کتبی صلاحیت حرفه ای سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می رساند که کارنامه داوطلبان آزمون مذکور در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org قرار گرفته است.  بر اساس کارنامه، پذیرفته شدگان آزمون کتبی طبق برنامه زمان‌بندی مصاحبه حضوری که از طریق درگاه سازمان […]


به اطلاع متقاضیان شرکت‌کننده در آزمون کتبی صلاحیت حرفه ای سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می رساند که کارنامه داوطلبان آزمون مذکور در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org قرار گرفته است. 

بر اساس کارنامه، پذیرفته شدگان آزمون کتبی طبق برنامه زمان‌بندی مصاحبه حضوری که از طریق درگاه سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره به نشانی اینترنتی: pcoiran.ir اعلام می شود برای مصاحبه دعوت خواهند شد. یادآور می شود که مصاحبه حضوری بر مبنای محل ثبت‌نام در آزمون و در مراکز استان های کشور، برگزار خواهد شد.


 منبع