پیرو اطلاعیه‌های تاريخ 1402/06/07و 1402/11/12، به اطلاع شرکت کنندگان در مراحل بررسی مدارك و مستندات خوداظهاري و ارزیابی تکمیلی در مرحله اصلی و تكميل ظرفيت آزمون‌های استخدامی وزارت آموزش و پرورش رشته‌های شغلی آموزگار ابتدایي سال 1401 و دبیری و هنرآموز سال 1402، موضوع مجوز شماره 99665 تاريخ 1401/12/03و شماره 24437 مورخ 1402/03/20سازمان اداري و […]


پیرو اطلاعیه‌های تاريخ 1402/06/07و 1402/11/12، به اطلاع شرکت کنندگان در مراحل بررسی مدارك و مستندات خوداظهاري و ارزیابی تکمیلی در مرحله اصلی و تكميل ظرفيت آزمون‌های استخدامی وزارت آموزش و پرورش رشته‌های شغلی آموزگار ابتدایي سال 1401 و دبیری و هنرآموز سال 1402، موضوع مجوز شماره 99665 تاريخ 1401/12/03و شماره 24437 مورخ 1402/03/20سازمان اداري و استخدامی کشور می رساند:

 تمامي موارد مربوط به اعتراضات، انصرافي‌ها و تعيين نيروهاي جايگزين و …  بررسي و نتایج نهايي موارد مذکور در قالب كارنامه نهايي به‌روزرساني شده و از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی:www.sanjesh.org  قابل مشاهده است. متقاضیان ضمن مراجعه به درگاه مذکور، چنانچه در ردیف قبولین نهایی آزمون قرار گرفته اند به منظور طی سایر مراحل استخدام (گواهی عدم سوءپیشینه، آزمایشات و معاینات پزشکی، تشکیل پرونده استخدامی و آمادگی جهت شرکت در دوره-هاي مهارت آموزي) به اداره كل آموزش و پرورش محل قبول شده مراجعه نمایند. 

درصورت عدم تغییر در وضعیت كارنامه نهایی داوطلب، بيان‌گر اين مهم است كه درخواست فرد بررسي و بلااثر بوده و نتيجه قطعي داوطلب عدم قبولي است.


 منبع