مدیرعامل سازمان اتکا وزارت دفاع در دیدار با قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار تأکید کرد: این سازمان آمادگی دارد در حوزه امینت غذایی با وزارت جهاد کشاورزی همکاری و تعامل همه جانبه داشته باشد. منبع


مدیرعامل سازمان اتکا وزارت دفاع در دیدار با قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار تأکید کرد: این سازمان آمادگی دارد در حوزه امینت غذایی با وزارت جهاد کشاورزی همکاری و تعامل همه جانبه داشته باشد.منبع