دبیرکل حزب اسلامی پناه مردم وسردبیر نشریه پناه مردم در ششمین انتخابات شورای شهر لواسان اعلام کاندیداتوری کرد

به گزارش نشریه پناه مردم مهندس مهدی کیان در ششمین انتخابات شورای اسلامی شهر لواسان اعلان کاندیداتوری کرد وپس از احراز صلاحیت به رقابت انتخاباتی در این دوره از انتخابات شوراهای شهر پرداخت که متاسفانه به علت کارشکنی هیاتهای اجرایی ونظارت لواسانات در تایید صلاحیت به موقع به منظور بومی سازی منتخبین احتمالی متاسفانه چون فرصت مناسب برای تبلیغات پیدا نشد حزب اسلامی پناه مردم نتوانست در این دوره از انتخابات موفقیتهای سیاسی پیدا نماید.

ونتنها دبیر کل بلکه تعدادی دیگر از اعضا وهواداران حزب به بهانه هایی مانند بندح وبندد وبندجاز ماده ۳۳قانون انتخابات شوراها از رقابت انتخاباتی بازماندند.یا فرصت مناسب برای تبلیغات نداشتندتا در انتخابات رقابت ومیل جدی داشته باشند.

  • نویسنده : خبرنگار-مهدی کیان
  • منبع خبر : نشریه پناه مردم