افزایش ساعت کاری زندانها موجب نارضایتی پرسنل خدوم این سازمان خدمات رسان شده است

افزایش ناگهانی و نامعقول ساعت کاری پرسنل خانم ندامتگاه شهرری در پی تصمیم مسئولین سازمان زندانهای کشور

 به گزارش پناه مردم نیوز اخبار موثق واصله به این رسانه حامی مردم حاکی است که اخیراً و در پی تصمیم مسئولین سازمان زندانها ساعت کاری پرسنل زندان های کشور را افزایش ناگهانی داده و نیز تغییر نظم شیفت کاری پرسنل را نیز جز تصمیمات خوزه خود قرار دادند.

 از آنجا که انواع این تصمیم شامل حال پرسنل زن زندان‌های کشور نیز شد اخیراً و نیز در دیدار معاون زنان ریاست جمهوری از ندامتگاه شهرری تعدادی از پرسنل زن ندامتگاه شهرری مراتب اعتراض خود را به مدعوین و نیز تصمیم گیرندگان ارشد این سازمان ارائه دادند که متاسفانه یکی از بازدیدکنندگان در پاسخ به معترضین گفته است همینه که هست دوست ندارید استیفا بدهید.؟!

 این واکنش این مسئول ارشد این سازمان  حساس وخدمات رسان حاکمیتی در حالی است که وقتی پای دردودل این پرسنل نشستیم می‌گویند که این تصمیم باعث شده است که ساعت کاری پرسنل ازن از ۸ ساعت کاری به ۱۲ ساعت کاری و به طور دوره‌ای تغییر کند و در واقع شیره جان یک زن شاغل و مادر که در این سازمان متاهل هستند گرفته می‌شود و این در صورتی است که پرسنل شاغل زن که محتاج حقوق سرماه خود هست و نیز تعهد به حریم پاک خانواده فرزند و شوهر خود دارد دیگر نتواند به تعهدات مادرانه و همسران خود جامعه عمل بپوشاند و از طرفی دیگر نیز این تصمیم هم غیرقانونی و غیرشرعی بوده و مصداق نقض فاحش حقوق بشر و حقوق شهروندی نیز می باشد.

 مستندات قانونی تخلفات مسئولین سازمان زندانها:

 نقض اصل ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی

 نقض بند ۲ و ۳ و ۷ و ۱۳ و ۳۰ قانون رسیدگی به تخلفات اداری

 نقض ماده ۷۸ و ۸۸ و ۱۰۳ و ۸۵ منشور حقوق شهروندی

نقض ماده ۸۶ و ۸۷ و ۸۹ قانون مدیریت خدمات کشوری

 عمل مسئولین سازمان زندانها به استناد به ماده ۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصداق فساد و منطبق با مواد ۵۹۷ و ۵۷۰ و ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی  نیز می باشد که جرم نیز است.

به استناد به مواد ۱ و ۲ و ۵ و ۱۰ و ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، مسئولین سازمان زندان‌ها در برابر صدماتی که این تصمیم غیرمنطقی به پرسنل این سازمان وارد می کند مسئولیت دارند و در اسرع وقت  پرسنل خواهان لغو این تصمیم هستند .