انجمن روزنامه نگاران مسلمان در پی فوت خانم مهسا امینی متهم گشت ارشاد بیانیه منتشر کرد

اخیرا ودر پی فوت مشکوک خانم مهسا امینی متهم بازداشتی در مقر گشت ارشاد وبازتاب این خبر در سطح جامعه انجمن روزنامه نگاران مسلمان شهر تهران طی بیانیه ای خواستار پیگیری وضعیت خانم امینی  از مسئولین ذیصلاح شدوونیزضمن  تسلسیت به بازماندگان  این واقعه تلخ ضمن عرض تسلیت ابراز همدردی نمود.

به گزارش پناه مردم نیوز انجمن روزنامه نگاران مسلمان سابقا نیز در خصوص بروز چنین حوادث تلخی هشدار داده بود که مورد توجه واقع نگردیده است .همچنین مهندس مهدئ کیان مسئول انجمن روزنامه نگاران مسلمان شهر تهران از ریس جمهور وریس قوه قضائیه خواسته است که برکناری مسئول ستاد امر به معروف ومسئولین ذیربط در پلیس امنیت اخلاقی وتعبیه مسئولین متخصص در این حوزه وتغییر رویکرد وتصمیم گیریهای مردم شمول در حوزه امر به معروف در دستور کار قرار بگیرد.