اصفهان- ایرنا- مدیر مجموعه فرهنگی و تاریخی بازار اصفهان گفت: بازار اصفهان از جمله بازار لباف‌ها و فرش‌فروش‌ها در بارندگی ۲ روز اخیر ریزشی نداشت و مشکل، بیشتر نفوذ رطوبت و نم‌زدگی بوده است. منبع
اصفهان- ایرنا- مدیر مجموعه فرهنگی و تاریخی بازار اصفهان گفت: بازار اصفهان از جمله بازار لباف‌ها و فرش‌فروش‌ها در بارندگی ۲ روز اخیر ریزشی نداشت و مشکل، بیشتر نفوذ رطوبت و نم‌زدگی بوده است.منبع