دادستان تهران از چهار واحد صنعتی بخش نصیرآباد بازدید و از نزدیک با مدیران و صنعتگران این مجموعه‌های صنعتی گفتگو کرد و گفت: تدابیری اتخاذ شد تا برای جلوگیری از توقف فعالیت واحد‌های تولیدی و پرداخت بدهی این مجموعه‌ها به شرکت برق، مهلت یک ماهه داده شود. منبع
دادستان تهران از چهار واحد صنعتی بخش نصیرآباد بازدید و از نزدیک با مدیران و صنعتگران این مجموعه‌های صنعتی گفتگو کرد و گفت: تدابیری اتخاذ شد تا برای جلوگیری از توقف فعالیت واحد‌های تولیدی و پرداخت بدهی این مجموعه‌ها به شرکت برق، مهلت یک ماهه داده شود.منبع