مسئولین ارکان نظارتی شهرداری تهران از سطح منطقه 16 دیدار داشتند

به گزارش پناه مردم نیوز دیشب ودر ساعات ۴بامداد مسئول  سامانه ۱۳۷ شهرداری تهران به همراه مدیر حوزه ریاست سازمان بازرسی شهرداری تهران طی یک بازدید سرزده از سطح محدوده وارکان شهرداری منطقه۱۶ ونیز شهرداری ناحیه ۶ منطقه ۱۶ به بررسی مشکلات محدوده ونیز مشکلات پرسنل پرداختند وشخصا تماسهای شهروندان تهرانی با سامانه ۱۳۷را کنترل نمودند.در این دیدار پرسنل شهربان شب منطقه ۱۶  ونیز پرسنل ۱۳۷ وشهردارشب با بازدید کنندگان دیدار چهره به چهره وصمیمی داشتند.