باید جهت دفاعی‌مان را تقویت کنیم عقل حکم میکند، شرع هم میگوید: «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّهٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَیْلِ»./کشوری که دشمن دارد باید به فکر خودش باشد/ چندین برابر بخش دفاعی در بخش صنعت و زیربنایی کار شده منبع


باید جهت دفاعی‌مان را تقویت کنیم عقل حکم میکند، شرع هم میگوید: «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّهٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَیْلِ»./کشوری که دشمن دارد باید به فکر خودش باشد/ چندین برابر بخش دفاعی در بخش صنعت و زیربنایی کار شدهمنبع