گزارش نشریه پناه مردم از وقوع فاجعه تولید مدرک دانشگاهی معتبربدون رعایت تشریفات قانونی واتمام طول دوران تحصیل

چندی پیش مطلع  شدیم که کانال تلگرامی وسایتی رسمی تاسیس گردیده است که مدعی شده اند که مدرک تحصیلی دانشگاهی در هر مقطعی که شخص داوطلب بخواهد برای او صادر گردیده وبعد از حدود یک ماه وپرداخت ودیعه قرارداد ظرف یکماه شخص مذکور بدون اینکه فرد زحمت درس خواندن وکلاس رفتن را به خود ببیند دارای مدرک دانشگاهی معتبر می شود.علیرغم اینکه قبلا از وقوع چنین اخباری در میان مردم ورسانه ها مطلع بودیم تصمیم گرفتیم وبرخود واجب دانستیم برای لمس حقیقت وتعقیب صحت یا کذب بودنخبر ماجرا را تعقیب نماییم.ولذا با شماره ای که در سایت قرارداده بودند تماس گرفتیم ودرخواست خود برای مدرک کارشناسی حقوق به شخص مورد نظر ارائه دادیم که در پاسخ گفتند که مدرکی که به شما می دهیم کاملا رسمی ومورد تایید شخص وزیر علوم وریاست دانشگاه آزاد اسلامی ویا پیام نور وعلمی کاربردی بوده وحتی قابلیت ترجمه را داردونیز در پایان گفت که حتی تعدادی از مسئولین رده بالای لشگری وکشوری ونمایندگان مجلس وشهرداران مناطق هم از او مدرک خریده اندوحدود یک ماه تلاش کردیم که آدرس فرد آگهی کننده را جویا شویم که متاسفانه موفق نشدیم ولذا با توجه به این گزارش ومدارکی که در ذیل گزارش بارگذاری می نماییم می بایست به وزیر علوم وریاست دانشگاههای آزاد وپیام نور هشدار دهیم که با گردانندگان اینگونه موسسات برخوردی قاطع وقانونی شود که اخذ مدرک دانشگاهی به همین سادگی نباشد وافرادبی سواد با ارائه پول موفق به اخذ مدرک دانشگاهی معتبر نشده وحتی در مناصب حکومتی صاحب پست نشوند.لذا بر مسئولین دانشگاهی ونهادهای امنیتی ودستگاه قضایی واجب است که پیگیر این گزارش شوند وحسب امر از ادامه روند نامطلوب در مملکت جلوگیری نمایند

  • نویسنده : خبرنگار-مهدی کیان
  • منبع خبر : نشریه پناه مردم