نیروهای شهربان منطقه ۱۶شهرداری برخورد خوبی در رفع سدمعبر خیابان مشهدی نازی اباد داشتند

اخیرا یکی از شهروند خبرنگاران نشریه خبری ارسال نمود که نیروهای شهربان شب شهرداری منطقه ۱۶ با برخوردی بسیار خوب ومنطقی وبا کمترین تنش سدمعبر گسترده ای که در خیابان اکبر مشهدی نازی آبادرخ داده بود ومانع از رفت وآمد شهروندان شده بودرا رفع نمودند.واین در صورتیست که در سنوات گذشته شاهد برخورد بد وخشونت آمیز وضرب وشتم شهروندان توسط برخی پرسنل شهرداری بوده ایم./

  • منبع خبر : لیلا امینی شهروندخبرنگار