به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در این جلسه که با حضور نمایندگان وزارتخانه ها و سازمان های اعضای شورای اجرایی برگزار شد، وضعیت هوشمندسازی دستگاه های اجرایی مبتنی بر مصوبات جلسات 24، 25 و 26 شورای اجرایی و آیین نامه بند (ج) تبصره 7 بودجه 1402 آیین […]به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در این جلسه که با حضور نمایندگان وزارتخانه ها و سازمان های اعضای شورای اجرایی برگزار شد، وضعیت هوشمندسازی دستگاه های اجرایی مبتنی بر مصوبات جلسات 24، 25 و 26 شورای اجرایی و آیین نامه بند (ج) تبصره 7 بودجه 1402 آیین نامه مربوطه بررسی شد. 

همچنین وضعیت اجرا و آسیب شناسی پروژه های پیشران دولت هوشمند که در جلسه 26 شورای اجرایی تصویب شده است مورد واکاوی قرار گرفت. 

اعضای کمیسیون راهبردی اهم توجه به متناسب سازی برنامه های هوشمندسازی و تحول دیجیتال دولت با استعدادهای ساختاری و سرمایه انسانی دستگاه ها در حوزه فناوری اطلاعات برای ارائه و تصمیم گیری در جلسه 27 ام شورا تاکید داشتند.منبع