برگزاری دوره آموزشی “حفاظت و پیشگیری از خروج اطلاعات موجود در رایانه و تلفن همراه” دوره آموزشی عمومی با عنوان “حفاظت و پیشگیری از خروج اطلاعات موجود در رایانه و تلفن همراه” با همکاری اداره کل حفاظت و اطلاعات دیوان عدالت اداری، برای همکاران اداری برگزار گردید. منبع


برگزاری دوره آموزشی “حفاظت و پیشگیری از خروج اطلاعات موجود در رایانه و تلفن همراه”

دوره آموزشی عمومی با عنوان “حفاظت و پیشگیری از خروج اطلاعات موجود در رایانه و تلفن همراه” با همکاری اداره کل حفاظت و اطلاعات دیوان عدالت اداری، برای همکاران اداری برگزار گردید.منبع