دادستان مرکز استان خوزستان مهم‌ترین آسیب برای کودکان کار را بازمانده آن‌ها از تحصیل دانست. منبع
دادستان مرکز استان خوزستان مهم‌ترین آسیب برای کودکان کار را بازمانده آن‌ها از تحصیل دانست.منبع