تأملی بر مفهوم سیاست‌های کلی و مباحث مرتبط با آن در مجمع تشخیص مصلحت منبع
تأملی بر مفهوم سیاست‌های کلی و مباحث مرتبط با آن
در مجمع تشخیص مصلحتمنبع