پرسنل شهربان شب شهرداری منطقه 16 دوشهروند تهرانی را هم از چنگال مرگ نجات دادند وهم با اقدامات به موقع خود نگذاشتند راننده مقصر با زیرگرفتن دو مصدوم موتورسوار ازچنگال قانون فرار کند

به گزارش مهدی کیان خبرنگار پناه مردم نیوز در حدود ساعت ۲۲امشب یک دستگاه سواری پراید در حوالی محله شوش ابتدای خیابان فدائیان اسلام پس از برخورد به راکب موتور سوار ومسافران از محل سانحه می گریزد که دراین هنگام پرسنل شیفت شب شهربان منطقه ۱۶ که شاهد آسیب وجراحات جدی راکب موتور ومسافرش می شوند پس از تعقیب سواری پراید موفق به شناسایی پلاک خودروی ضارب فراری می شوند وضمن احساس مسئولیت ودرنظر گرفتن وجدان ؛بی تفاوت از موضوع گذر نکرده ومراتب را به  ۱۱۰واورژانس اطلاع می دهند  وبا امن کردن محدوده برای جلوگیری از برخورد سایر خودروهای عبوری با اقداماتی  انسان دوستانه مانع از بروز صدمات جدی به مصدومین این سانحه می شوند.

اقدامات شرافتمندانه وانسانی نیروهای شهرداری عمل کننده دراین سانحه  قابل تقدیر بوده وبا توجه به فضاسازی رسانه ای دشمنان ملت ونظام باید به رویت مردم شریف ایران برسدتابدانند همانطور که متاسفانه تعدادی از مامورین شهرداری بنا به دلایلی مختلف با انجام اقداماتی  تحریک آمیز اگر چه با نیت اجرای قانون باشد باعث تهییج افکار عمومی ونگاه منفی به اقدامات شهرداری در این سالها شده اند ولیکن  باید مسرورباشیم که عناصری وظیفه شناس  در بدنه شهرداری  هستند که علیرغم اینکه وظیفه قانونی دراین خصوص نداشته اند اما حس انسانی ووجدان بیدار باعث شده است که در این مسیر علیرغم وجود خطرات جانی ومالی در مسیر کمک به هم نوع ،وارد گودال خطر بشوند.