عملیات به موقع وموثر شهرداری وراهور چالش جدی در خیابان بعثت را مرتفع کرد

اخیرا شهروندان تهرانی تماسهای مکرری با دفتر پایگاه خبری پناه مردم نیوزداشتند و گزارش دادند که ،در ساعت ۲بامداد،راننده بی احتیاط کامیون حامل خاک باعث ریزش خاک ونخاله در سطح وسیع در ضلع غرب به شرق خیابان بعثت در جنوب تهران شده بود ومی توانست حوادث دلخراشی را دراثر برخورد رانندگان با خاک ونخاله در وسط خیابان ونیز لغزش بی حدوحصر عرض خیابان دراثر ریزش خاک وماسه رقم بزندولذا حضورموثرو به موقع مامورین راهور وپرسنل شیفت شب شرکت شهربان وحریمبان ونیز پرسنل۱۳۷ ناحیه۶شهرداری منطقه۱۶وبا کنترل بسیار موثر مسئول میدان مامورین راهور در شیفت شب آقای سروان نظری ونیز شهردار شب منطقه جناب مهندس شکاری از بروز بحران وحوادث ناخوشایند ودلخراشی جلوگیری نمود.

این کار تیمی ومطلوب که رضایت حال شهروندان ورانندگان بوری را در پی داشته باید سرمشق برخی مسئولین بی تعهد در قبال مردم باشند.

  • نویسنده : خبرنگار-مهدی کیان
  • منبع خبر : پایگاه خبری پناه مردم نیوز