سیستان و بلوچستان فرمانده یگان حفاظت بنادر استان از انجام گشت و بازرسی های تخصصی بر اساس برنامه مدون بمنظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در سواحل و ممیزی بنادر صیادی استان خبر داد.

سهراب طیبی؛ در گفت وگو با پناه مردم نیوز افزود: اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان بر اساس وظایف قانونی و تکالیف حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی از جمله بند ۲۲ ماده ۳ آئین نامه سازمان مصوب ۱۳۴۸ و نیز مواد ۲۰۳ و ۲۰۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و مصوبه شماره ۵۷۷ شورای عالی امنیت ملی کشور نسبت به گشت و نظارت روزانه، هفتگی و ماهانه در طول نوار ساحلی اقدام می نماید.

وی با اشاره به وظایف سازمانی معاونت قضایی یگان حفاظت بندر طبق بند ۲۳ از ماده ۵ دستورالعمل تشکیل یگان حفاظت بنادر و به منظور افزایش آگاهی عمومی در ارتباط با حق حاکمیتی نظارت عالیه سازمان بنادر و دریانوردی بر سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی تصریح کرد: اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان با رویکرد تعاملی نسبت به راهنمایی، اطلاع رسانی و مکاتبه با صاحبان صنایع دریایی اقدامات لازم را بعمل می آورد.

گفتنی است بازدیدهای مشترک با حضور یگان حفاظت، اداره سواحل و بنادر، HSE، آتش نشانی و کارشناسان ایمنی و حفاظت دریایی بصورت مدون و برنامه ریزی شده صورت می گیرد.