به نقل از پایگاه خبری اختبار مصوبه هیات وزیران در مورد حقوق قضات وکارکنان هیئت علمی دانشگاهها و کارمندان اعلام شد.

به نقل از پایگاه خبری اختبار مصوبه هیات وزیران در مورد حقوق قضات وکارکنان هیئت علمی دانشگاهها و کارمندان اعلام شد.