داعش مسئولیت حمله دوشنبه شب اتریش را برعهده گرفت.

داعش مسئولیت حمله دوشنبه شب اتریش را برعهده گرفت.