قائم مقام رئیس کل دادگستری استان همدان در مراسم معارفه دادستان شهرستان تویسرکان گفت: دادستان باید در دفاع از حقوق عامه، نسبت به متجاوزان به حقوق مردم و بیت المال با جدیت برخورد کند و نسبت به محرومان با نگاهی کارگشا وارد میدان شود. منبع
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان همدان در مراسم معارفه دادستان شهرستان تویسرکان گفت: دادستان باید در دفاع از حقوق عامه، نسبت به متجاوزان به حقوق مردم و بیت المال با جدیت برخورد کند و نسبت به محرومان با نگاهی کارگشا وارد میدان شود.منبع