دادستان شهرستان زرند گفت: به منظور صیانت از حقوق عامه، مسأله‌ی ایمنی این جاده، ظرف چند روز آینده در قالب کارگروه پیشگیری از وقوع جرم با حضور دستگاه‌های مربوطه در دادسرای زرند، بررسی و افراد خاطی بایستی پاسخگوی ترک فعل‌های احتمالی باشند. منبع
دادستان شهرستان زرند گفت: به منظور صیانت از حقوق عامه، مسأله‌ی ایمنی این جاده، ظرف چند روز آینده در قالب کارگروه پیشگیری از وقوع جرم با حضور دستگاه‌های مربوطه در دادسرای زرند، بررسی و افراد خاطی بایستی پاسخگوی ترک فعل‌های احتمالی باشند.منبع