دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان در جریان بازدید از زندان مرکزی بندرعباس به مشکلات ۷۴ نفر از مددجویان رسیدگی کرد. منبع
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان در جریان بازدید از زندان مرکزی بندرعباس به مشکلات ۷۴ نفر از مددجویان رسیدگی کرد.منبع