دانشمندان ایرانی در فهرست ۲درصد دانشمند برتر در حوزه شیمی قرار گرفت

به گزارش نشریه پناه مردم دکتر رضا غیاثی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق از سوی پایگاه علمی اسکاپوس به عنوان دانشمند برتر جهان در حوزه شیمی انتخاب شد.

چه گفت آن خردمند مرد خرد
که دانا ز گفتار از بر خورد

کسی کو خرد را ندارد ز پیش
دلش گردد از کرده خویش ریش

محققان دانشگاه استنفورد با بررسی و ارزیابی استنادات داده‌های پایگاه اسکوپوس فهرستی از دانشمندان برتر جهان را تهیه نموده ودر مجله Plos Biology منتشر نموده است.

به امید سربلندی جوانان ایران وپرچم سه رنگ ججمهوری اسلامی