دانلود زبان وادبيات فارسي 601 دانلود علوم جغرافيايي 602 دانلود سنجش ازدوروسامانه اطلاعات جغرافيايي 603 دانلود ترجمه -زبان وادبيات عربي 604 دانلود علوم اقتصادي 605 دانلود علوم […]


دانلود

زبان وادبيات فارسي

601


دانلود

علوم جغرافيايي

602


دانلود

سنجش ازدوروسامانه اطلاعات جغرافيايي

603


دانلود

ترجمه -زبان وادبيات عربي

604


دانلود

علوم اقتصادي

605


دانلود

علوم ورزشي

606


دانلود

تاريخ

607


دانلود

علوم اجتماعي

608


دانلود

مددكاري اجتماعي

609


دانلود

الهيات ومعارف اسلامي

610


دانلود

فلسفه

611


دانلود

علوم تربيتي

612


دانلود

روان شناسي /1

613


دانلود

سنجش واندازه گيري

614


دانلود

روان شناسي /2

615


دانلود

علم اطلاعات ودانش شناسي

614


دانلود

حقوق

617


دانلود

علوم سياسي وروابطبين الملل

618


دانلود

مطالعات جهان

619


دانلود

مديريت

620


دانلود

مديريت قراردادهاي بين المللي نفت وگاز

622


دانلود

گردشگري

623


دانلود

حسابداري

624


دانلود

علوم ارتباطات

625


دانلود

باستان شناسي

626


دانلود

محيط زيست

627


دانلود

مطالعات زنان

628


دانلود

مدرسي معارف اسلامي

629


دانلود

علوم ومهندسي محيطزيست

630


دانلود

مهندسي مكانيك ومكانيزاسيون كشاورزي

631


دانلود

علوم ومهندسي باغباني

632


دانلود

علوم ومهندسي صنايع غذايي

633


دانلود

اقتصادكشاورزي

634


دانلود

مهندسي صنايع چوب وفراورده هاي سلولزي

635


دانلود

مديريت حاصل خيزي -زيست فناوري ومنابع خاك

636


دانلود

علوم دامي

637


دانلود

علوم ومهندسي آب

638


دانلود

ژنتيك وبه نژادي گياهي وبيوتكنولوژي كشاورزي

639


دانلود

اگروتكنولوژي واگرواكولوژي

640


دانلود

ترويج -اموزش وتوسعه كشاورزي

641


دانلود

حشره شناسي كشاورزي

642


دانلود

بيماري شناسي گياهي

643


دانلود

علوم ومهندسي جنگل

644


دانلود

علوم ومهندسي شيلات

645


دانلود

علوم ومهندسي مرتع وابخيزداري

646


دانلود

مديريت وكنترل بيابان

647


دانلود

مديريت پروژه وساخت

648


دانلود

معماري

649


دانلود

شهرسازي

650


دانلود

پژوهش هنر

651


دانلود

مرمت

652


دانلود

تئاتر

653


دانلود

طراحي صنعتي

654


دانلود

جراحي دامپزشكي /دستياري 

655


دانلود

مامائي وبيماري هاي توليدمثل دام /دستياري

656


دانلود

بيماري هاي داخلي دام هاي كوچك وبزرگ /دستياري

657


دانلود

راديولوژي دامپزشكي /دستياري / 

658


دانلود

كلينيكال پاتولوژي دامپزشكي /دستياري

659


دانلود

پاتولوژي دامپزشكي

660


دانلود

بهداشت وبيماري هاي پرندگان وابزيان /دستياري

661


دانلود

بيوشيمي

662


دانلود

بهداشت موادغذايي

663


دانلود

بهداشت خوراك دام

664


دانلود

اپيدميولوژي

665


دانلود

ميكروبيولوژي دامپزشكي

666


دانلود

ايمني شناسي

667


دانلود

بيوتكنولوژي دامپزشكي

668


دانلود

فناوري توليدمثل دردامپزشكي

669


دانلود

سم شناسي

670


دانلود

فارماكولوژي دامپزشكي

671


دانلود

فيزيولوژي دامپزشكي

672


دانلود

اناتومي وبافت شناسي مقايسه اي

673


دانلود

اموزش زبان وادبيات فرانسه

674


دانلود

اموزش زبان روسي

675


دانلود

اموزش زبان الماني

676


دانلود

اموزش زبان وادبيات انگليسي

677


دانلود

زبان شناسي

678


دانلود

زبان هاي باستاني ايران

679


دانلود

علوم زمين /1

680


دانلود

علوم زمين /2

681


دانلود

شيمي /1

682


دانلود

شيمي /2

683


دانلود

هواشناسي

684


دانلود

زيست شناسي گياهي

685


دانلود

زيست شناسي جانوري ودريا

686


دانلود

زيست شناسي سلولي ومولكولي

687


دانلود

امار

688


دانلود

رياضي

689


دانلود

فيزيك

690


دانلود

ژئوفيزيك

691


دانلود

علوم كامپيوتروبيوانفورماتيك

692


دانلود

علوم شناختي

693


دانلود

مهندسي برق

694


دانلود

مهندسي عمران

695


دانلود

مهندسي نقشه برداري

696


دانلود

مهندسي مكانيك /1

697


دانلود

مهندسي مكانيك /2

698


دانلود

مهندسي هوافضا

699


دانلود

مهندسي معدن

700


دانلود

مهندسي پليمر

701


دانلود

مهندسي محيطزيست

702


دانلود

مهندسي پزشكي

703


دانلود

مهندسي صنايع

704


دانلود

مهندسي نفت

705


دانلود

مهندسي كامپيوتر

706


دانلود

مهندسي فناوري اطلاعات

707


دانلود

مهندسي متالورژي ومواد

708


دانلود

مهندسي شيمي

709


دانلود

فناوري نانو

710


دانلود

مهندسي هسته اي

711


دانلود

مهندسي نساجي

712


دانلود

مهندسي مكاترونيك

713
منبع