منوچهر علیپور جانشین رئیس سازمان صنایع دریایی و مشاور وزیر دفاع در صنایع دریایی در خصوص همکاری صنایع دریایی وزارت دفاع و دیگر کشورها در زمینه ساخت ناو و شناور گفت: وزارت دفاع آمادگی همکاری با دیگر کشورها را دارد و اکنون این همکاری‌ها وجود دارد. منبع


منوچهر علیپور جانشین رئیس سازمان صنایع دریایی و مشاور وزیر دفاع در صنایع دریایی در خصوص همکاری صنایع دریایی وزارت دفاع و دیگر کشورها در زمینه ساخت ناو و شناور گفت: وزارت دفاع آمادگی همکاری با دیگر کشورها را دارد و اکنون این همکاری‌ها وجود دارد.منبع