تهران_ ایرنا_ معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، با بیان اینکه یکی مشکلات بانوان کارافرین برای دریافت تسهیلات ارائه ضمانت‌نامه است، گفت: در طرح صندوق ضمانت، دولت ضامن بانوان کارآفرین سرپرست خانواده می‌شود. منبع
تهران_ ایرنا_ معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، با بیان اینکه یکی مشکلات بانوان کارافرین برای دریافت تسهیلات ارائه ضمانت‌نامه است، گفت: در طرح صندوق ضمانت، دولت ضامن بانوان کارآفرین سرپرست خانواده می‌شود.منبع