دیدار وزیر خارجه سودان با رییس جمهور منبعدیدار وزیر خارجه سودان با رییس جمهورمنبع