راهنمای ثبت نام و شركت در آزمون سراسری سال 1403 (نوبت اول) برای ورود به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو -معلم (در دانشگاه فرهنگیان ) منبعراهنمای ثبت نام و شركت در آزمون سراسری سال 1403 (نوبت اول) برای ورود به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو -معلم (در دانشگاه فرهنگیان )منبع