تكميل ريل توسعه در سيستان و بلوچستان : راه آهن چابهار-زاهدان-زابل-بيرجند در اولويت وزارت راه و شهرسازي وزير راه و شهرسازي در زاهدان گفت: بايد به توسعه سيستان و بلوچستان نگاه فرامنطقه اي داشت كه براي تحقق اين امر يك برنامه پنج ساله در حوزه حمل و نقل اين استان پيش بيني شده است. منبع


تكميل ريل توسعه در سيستان و بلوچستان :

راه آهن چابهار-زاهدان-زابل-بيرجند در اولويت وزارت راه و شهرسازي

وزير راه و شهرسازي در زاهدان گفت: بايد به توسعه سيستان و بلوچستان نگاه فرامنطقه اي داشت كه براي تحقق اين امر يك برنامه پنج ساله در حوزه حمل و نقل اين استان پيش بيني شده است.منبع