تهران-ایرنا- مدیرعامل صندوق اعتباری هنر گفت: بدون شک عزم و اراده راسخ همگان در جهت تحقق شعار دولت مردمی برای تمرکز زدایی، رفع دغدغه و مشکلات هنرمندان و حمایت همه جانبه از این قشر فرهیخته روی ریل نهادینه شدن عدالت فرهنگی در این دوره وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت سیزدهم بوده است. منبع
تهران-ایرنا- مدیرعامل صندوق اعتباری هنر گفت: بدون شک عزم و اراده راسخ همگان در جهت تحقق شعار دولت مردمی برای تمرکز زدایی، رفع دغدغه و مشکلات هنرمندان و حمایت همه جانبه از این قشر فرهیخته روی ریل نهادینه شدن عدالت فرهنگی در این دوره وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت سیزدهم بوده است.منبع