وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس مصوبه پنجاه و هشتمین جلسه کمیته تایید صلاحیت روسای دانشگاه ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی، طی احکامی روسای دانشگاه های علوم پزشکی شهرکرد و یاسوج را منصوب کرد. منبع
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس مصوبه پنجاه و هشتمین جلسه کمیته تایید صلاحیت روسای دانشگاه ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی، طی احکامی روسای دانشگاه های علوم پزشکی شهرکرد و یاسوج را منصوب کرد.منبع