۷ اسفند ۱۴۰۲ / ۱۵:۳۳ مراسم رونمایی از سند ملی ارزیابی ریسک با حضور سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دوشنبه ۷ اسفند در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. منبعمراسم رونمایی از سند ملی ارزیابی ریسک با حضور سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دوشنبه ۷ اسفند در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.منبع