مشهد-ایرنا- رییس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی گفت: انتقال زندان‌های قدیمی به خارج از بافت شهری، برای رفاه حال هموطنان به عنوان یک راهبرد برای مدیریت سازمان زندان‌ها تعریف شده است. منبع
مشهد-ایرنا- رییس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی گفت: انتقال زندان‌های قدیمی به خارج از بافت شهری، برای رفاه حال هموطنان به عنوان یک راهبرد برای مدیریت سازمان زندان‌ها تعریف شده است.منبع