مراسم تقدیر از برگزیدگان سازمان صنایع دفاع در قالب جشنواره حضرت زهرا با حضور جانشین وزیر دفاع، معاونین هماهنگ کننده وزارت دفاع و ارتش در سازمان صنایع دفاع برگزار شد. منبع


مراسم تقدیر از برگزیدگان سازمان صنایع دفاع در قالب جشنواره حضرت زهرا با حضور جانشین وزیر دفاع، معاونین هماهنگ کننده وزارت دفاع و ارتش در سازمان صنایع دفاع برگزار شد.منبع