سخنگوی گروه فضایی وزارت دفاع در نشست خبری گفت: ماهواره‌بر سریر اکنون در حال مراحل طراحی و توسعه فناوری است. این ماهواره بر وزنی معادل ۱.۵ تن را در مدارات نزدیک زمین قرار خواهد داد که قطعاً می‌تواند بیش از ۶ یا ۷ ماهواره را به صورت همزمان در مدار قرار دهد و یا یک […]


سخنگوی گروه فضایی وزارت دفاع در نشست خبری گفت: ماهواره‌بر سریر اکنون در حال مراحل طراحی و توسعه فناوری است. این ماهواره بر وزنی معادل ۱.۵ تن را در مدارات نزدیک زمین قرار خواهد داد که قطعاً می‌تواند بیش از ۶ یا ۷ ماهواره را به صورت همزمان در مدار قرار دهد و یا یک ماهواره کوچک را به مدار ۳۶۰۰۰ کیلومتر حمل کند.منبع