تهران – ایرنا – بانک مرکزی سرفصل‌های۶۳گانه مصارف ارزی – خدماتی(غیربازرگانی) در مرکز مبادله ارز و طلا را منتشر شد.  منبع
تهران – ایرنا – بانک مرکزی سرفصل‌های۶۳گانه مصارف ارزی – خدماتی(غیربازرگانی) در مرکز مبادله ارز و طلا را منتشر شد. منبع