به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواپیمایی کشور از انتشار سند ۴۸۰۹ تحت عنوان «مقررات از رده خارج کردن و بازیافت هواپیما» مصوب و در سامانه قوانین مقررات سازمان خبر داد و اعلام کرد: شیوه نامه مذکور درباره فرآیند از رده خارج کردن هواپیماها و الزامات مراکز بازیافت هواپیما است. براساس اعلام سازمان هواپیمایی کشوری، این […]به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواپیمایی کشور از انتشار سند ۴۸۰۹ تحت عنوان «مقررات از رده خارج کردن و بازیافت هواپیما» مصوب و در سامانه قوانین مقررات سازمان خبر داد و اعلام کرد: شیوه نامه مذکور درباره فرآیند از رده خارج کردن هواپیماها و الزامات مراکز بازیافت هواپیما است.

براساس اعلام سازمان هواپیمایی کشوری، این مقررات برای نخستین بار با هدف ایجاد روشی هماهنگ برای از رده خارج کردن و بازیافت هواپیما با لحاظ کردن مقررات بین‌المللی و الزامات زیست محیطی تهیه و تدوین شده است.منبع