مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص سند ملی سیاستها و برنامه های اقدام علمی، فناورانه و فرهنگی جهش تولیدتوسط رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص 

و برنامه های اقدام علمی، فناورانه و فرهنگی جهش تولید طی نامه شماره ۹۹/۱۰۷۴۲ /دش مورخ ۹۹/۰۸/۹۹ توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

  • منبع خبر : معاونت تنقیح قوانین ریاست جمهوری