در میان قلم­های مرغداری­‌های صنعتی، بیشترین میزان افزایش قیمت مربوط به قلم” مرغ حذفی ” (1.6 درصد) و بیشترین میزان کاهش قیمت مربوط به قلم ” جوجه‌ی یک روزه ” (11.1- ‌درصد) می‌باشد. کاهش تورم نقطه به نقطه چکیده در اسفند ماه سال 1402 شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری­های صنعتی کشور (بر مبنای 100=1395) برابر […]


شاخص قيمت توليدكننده محصولات مرغداري‌هاي صنعتي كشور اسفند ماه 1402  (100=1395)

در میان قلم­های مرغداری­‌های صنعتی، بیشترین میزان افزایش قیمت مربوط به قلم” مرغ حذفی ” (1.6 درصد) و بیشترین میزان کاهش قیمت مربوط به قلم ” جوجه‌ی یک روزه ” (11.1- ‌درصد) می‌باشد.

کاهش تورم نقطه به نقطه

چکیده

در اسفند ماه سال 1402 شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری­های صنعتی کشور (بر مبنای 100=1395) برابر با 1379.9 بوده‌است که نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) 4.1 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 51.8 درصد افزایش یافته‌است. در ماه مورد بررسی میانگین شاخص قیمت در دوازده ماه منتهی به ماه جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) 57.8 درصد افزایش یافته‌است.

کاهش تورم ماهانه

در اسفند ماه 1402 تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری­های صنعتی کشور نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) به  4.1- درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (2.0- درصد)، 2.1 واحد درصد کاهش یافته‌است. در میان قلم­های مرغداری­‌های صنعتی، بیشترین میزان افزایش قیمت مربوط به قلم” مرغ حذفی ” (1.6 درصد) و بیشترین میزان کاهش قیمت مربوط به قلم “ جوجه‌ی یک روزه (11.1- ‌درصد) می‌باشد.

کاهش تورم نقطه به نقطه

در اسفند ماه 1402 تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری­های صنعتی کشور نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 51.8 درصد بوده‌است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (58.4 درصد) 6.6 واحد درصد کاهش داشته‌است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات مرغداری­های صنعتی به ازای تولید قلم­های خود در داخل کشور، در اسفند ماه 1402 نسبت به ماه مشابه سال قبل، 51.8 درصد افزایش دارد. در بین قلم­های مرغداری­‌های صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به قلم ” کود” (24.5‌‌‌درصد) و بیشترین آن مربوط به قلم ” جوجه‌ی یک روزه ” (129.2 درصد) می­‌باشد.

کاهش تورم سالانه

 در اسفند ماه 1402 تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری­های صنعتی در داخل کشور در دوازده ماه منتهی به این ماه نسبت به مدت مشابه در سال قبل به 57.8 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (59.5 درصد)، 1.7 واحد درصد کاهش نشان می­دهد. در ماه مورد بررسی، در میان قلم­های مرغداری­های صنعتی کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به قلم ” تخم مرغ خوراکی” (25.4‌ درصد) و بیشترین آن مربوط به قلم “ جوجه‌ی یک روزه ” (100.7 درصد) می­‌باشد.

برای مشاهده اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست مراجعه کنید.

 

 

 منبع