اطلاعیه:نشریه پناه مردم از عموم مخاطبین خود بابت تاخیر در بارگذاری به هنگام نشریه عذرخواهی می کندزیراکه می بایست در آخر خردادماه روی سایت قرار می گرفت که به دلیل مشکلات فنی سایت وخرابی سیستم متاسفانه با تاخیر مواجه گردیدیم.با تشکر مهدی کیان (مدیر مسئول)

 شماره ششم فصلنامه الکترونیکی پناه مردم منتشر شد